Tag: นิภา อภัยวงศ์

โกวิทย์ ขันธศิริ นักดนตรี ๒ วิญญาณ

September 16, 2013

ค่ำวันหนึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายในหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี