Tag: ประชันปี่พาทย์

ครูทัศนัย พิณพาทย์

February 21, 2014

บทสัมภาษณ์เรื่องราวชีวิตผู้เป็นทายาท ๒ ตระกูลนักดนตรีไทย ตระกูล “พิณพาทย์” และตระกูล “ดุริยประณีต”