Tag: ผวน บุญจำเริญ

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๗)

September 5, 2013

สมาชิกนักดนตรีและนักร้องเพลงไทยที่มีความสำคัญอย่างมากในการร่วมสร้างชื่อเสียงแก่วงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ในอดีต นอกจากครูสำราญ เกิดผล ครูจำลอง เกิดผล ครูวิเชียร เกิดผล ครูมาลี สุขเสียงศรี และครูเบญจา เกิดผล ยังประกอบด้วยนักดนตรีที่เป็นบุคคลในตระกูลเกิดผลและเครือญาติ รวมถึงบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง