Tag: พาทยรัตน์

อะไรคือ ‘สไตล์’ เพลงดนตรีปี่พาทย์ฝั่งธนบุรี หากพิจารณาจากเสียงดนตรีและขับร้องของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน [พาทยรัตน์]

December 29, 2022

‘สไตล์’ เพลงดนตรีปี่พาทย์ฝั่งธนบุรี นัยยะหนึ่งจึงโดดเด่นด้วยฆ้องวงใหญ่ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันระหว่าง การใช้มือ-ทำนองเพลง-การฝึกปฏิบัติ ซึ่งแน่นอนว่า ต้องก่อรูปขึ้นจากภูมิปัญญาความรู้ดั้งเดิมของสำนักที่มีเกี่ยวกับฆ้องวงใหญ่อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะเพลงหลักการเกี่ยวข้องพิธีกรรม ที่ถือได้ว่ามีหลักฐานใหญ่โตมากกว่าเพลงประเภทอื่นของปี่พาทย์ฝั่งธนฯ

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๑๑)

September 7, 2013

จากการสัมภาษณ์ครูวิเชียร เกิดผล ผู้นำวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ในปัจจุบัน พบว่า เครื่องดนตรีปี่พาทย์ตระกูลเกิดผลสามารถแบ่งตามประวัติความเป็นมาออกเป็น ๓ กลุ่ม

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๑๐)

September 7, 2013

ปัจจุบัน วงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ยังคงรักษารูปแบบ ขนบประเพณี และวัฒนธรรมดนตรีไทยในด้านต่างๆ ตามแบบโบราณได้อย่างสมบูรณ์พร้อม โดยยึดรูปแบบอย่างมั่นคงเคร่งครัดตามที่บรรพบุรุษในตระกูลเกิดผลและสังคีตาจารย์สำนักพาทยโกศลได้เคยถ่ายทอดไว้

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๙)

September 7, 2013

เมื่อนายสังเวียน เกิดผล เข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิต ครูสำราญ เกิดผล และครูวิเชียร เกิดผล ได้ช่วยกันทำหน้าที่สืบสานและประคับประคองวงปี่พาทย์ตระกูลเกิดผลตลอดมา

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๘)

September 7, 2013

บทบาทของวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ นอกจากงานบรรเลงต่างๆ ที่เป็นงานรับใช้วิถีชีวิตผู้คนในสังคม วงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ยังมีโอกาสได้รับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ตามวาระโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะได้สนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๗)

September 5, 2013

สมาชิกนักดนตรีและนักร้องเพลงไทยที่มีความสำคัญอย่างมากในการร่วมสร้างชื่อเสียงแก่วงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ในอดีต นอกจากครูสำราญ เกิดผล ครูจำลอง เกิดผล ครูวิเชียร เกิดผล ครูมาลี สุขเสียงศรี และครูเบญจา เกิดผล ยังประกอบด้วยนักดนตรีที่เป็นบุคคลในตระกูลเกิดผลและเครือญาติ รวมถึงบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่ง

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๖)

September 5, 2013

บทบาทวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ในช่วงเวลานี้ รับงานบรรเลงดนตรีตามการว่าจ้างของประชาชน ทั้งในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมถึงจังหวัดอื่นๆ รูปแบบเป็นงานที่รับใช้วิถีชีวิตผู้คนในสังคม

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๕)

September 5, 2013

ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ครูช่อ สุนทรวาทิน เดินทางกลับจากคุ้มหลวงของพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ที่กรุงเทพฯ (ก่อนหน้านี้หลายปี ครูฉัตร สุนทรวาทิน ได้ถึงแก่กรรมที่จังหวัดลำปางด้วยโรคไข้จับสั่น) นายสังเวียน เกิดผล จึงเชิญครูช่อให้ย้ายมาอยู่ที่บ้านของตน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักดนตรีวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ อีกครั้ง

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๔)

September 5, 2013

ด้วยปณิธานและสายตาอันยาวไกลของนายสังเวียน เกิดผล ที่ต้องการให้บุตรหลานและสมาชิกวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ในความปกครองของตนได้รับองค์ความรู้และทางบรรเลงจากสำนักพาทยโกศล นอกจากจะผลักดันให้ครูสำราญ เกิดผล ไปเรียนปี่พาทย์ที่สำนักดังกล่าวแล้ว

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๓)

September 5, 2013

เมื่อนายสังเวียน เกิดผล รับหน้าที่เป็นผู้นำวงวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ต่อจากบิดา นายสังเวียนได้วางแนวทางการศึกษาดนตรีให้แก่บุตรหลานของตน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนดนตรีขึ้นภายในครอบครัว และที่สำคัญ ได้ส่งครูสำราญ เกิดผล (หลานชาย) ไปเรียนดนตรีปี่พาทย์ที่สำนักพาทยโกศล กรุงเทพฯ