Tag: มโหรีอีสาน

บันทึกภาคสนาม: เล่าเรื่องมโหรีอีสานใต้ คณะนายเผย ศรีสวาท จังหวัดสุรินทร์

September 27, 2013

เดือนพฤษภาคม ปี ๕๕ ผมมีโอกาสเดินทางไปภาคสนามร่วมกับหน่วยวิจัยวัฒนธรรมดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เรื่อง “มโหรีอีสานใต้” ที่ จ.ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และสระแก้ว

ประวัติชีวิตนายเผย ศรีสวาท คนดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้

September 3, 2013

นายเผยเล่าความใฝ่ฝันในอนาคตของตนให้ฟัง ว่า “ผมอยากทำเครื่องดนตรีครบชุดเอาไว้เป็นอนุสรณ์อยู่คู่กับหมู่บ้านระไซร์ แล้วปลูกบ้านใหม่สักหลังหนึ่งสำหรับเก็บเครื่องดนตรีชุดนี้โดยเฉพาะ และเอาไว้เล่นดนตรี สอนดนตรีแก่ลูกหลานด้วย พวกเขาจะได้ร่ำเรียนกันต่อไป”