Tag: เกิดผล

ประวัติชีวิตและผลงาน ครูจำลอง เกิดผล

November 28, 2013

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ “จำลอง เกิดผล” ชื่อนี้อาจไม่เป็นที่คุ้นหูสำหรับคนดนตรีไทย แต่ทว่าเมื่อย้อนเวลากลับไปประมาณ ๕๐ – ๖๐ ปีที่แล้ว ชื่อนี้ย่อมเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี