Tag: เจรียงจับเปย

จุม แสงจันทร์ ลมหายใจสุดท้ายของ “เจรียงจับเปย”

September 3, 2013

เจรียง หรือจำเรียง ดนตรีพื้นบ้านอีสานใต้ ภาษาเขมรแปลว่า ร้อง ใช้ขับลำเรื่องราวในพุทธศาสนา นิทานโบราณ เกี้ยวพาราสี หรือสุภาษิตเตือนใจ ประกอบการเล่นดนตรีในหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นเจรียงซันตรูจ เจรียงกันกรอบกัย ฯลฯ