Tag: เพลงพิธีกรรม

พิจารณา “เพลงตระ” ในหน้าพาทย์ไหว้ครู

June 18, 2014

หน้าพาทย์ เพลงที่ใช้ประกอบกิริยาและอารมณ์ตัวละครในการแสดงต่างๆ โดยจำลองการกระทำ พฤติกรรม และอากัปกิริยา (Behavior) มนุษย์ ถ่ายทอดผ่านทำนองเพลงที่จินตนาการหรือสื่อไปในกิริยาและอารมณ์นั้นๆ อีกนัยยะหนึ่ง การบรรเลงหน้าพาทย์ถือเป็นการแสดงความภักดีด้วยศิลปะ เพื่อใช้ต้อนรับสิ่งเหนือธรรมชาติในพิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าพาทย์ชั้นสูงที่เรียกว่า เพลงตระ

เพลงเรื่อง: ความหมาย หน้าที่ และความสำคัญ

September 2, 2013

อดีตจนถึงปัจจุบันดนตรีไทยเป็นดนตรีที่รับใช้วิถีชีวิตผู้คนในสังคม โดยเฉพาะเสียงดนตรีที่เข้าไปมีบทบาทในการสร้างบรรยากาศ (การประโคม) ให้แก่พิธีกรรมทางศาสนา หรืออีกนัยหนึ่งกล่าวคือมีหน้าที่เป็นกาลเทศวิภาค (Demarcation) อันเป็นเครื่องบอกเวลา/ขั้นตอนในกิจกรรมต่างๆ ของพิธีกรรม