Tag: ไพฑูรย์ เฉยเจริญ

ครูไพฑูรย์ เฉยเจริญ อีกหนึ่งตำนานคนดนตรี

November 8, 2013

เบื้องหน้าคืออนุสาวรีย์ครูดนตรีไทยคนสำคัญ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) ตั้งตระหง่านบ่ายหน้าสู่หมู่อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านศาลาทรงร่วมสมัยริมน้ำ ที่พื้นที่ภายในถูกทาบทับด้วยร่มไม้ มีชายคาเป็นเครื่องกำบังแดดอ่อนยามเช้า