Tag: อาจ สุนทร

การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๔)

September 5, 2013

ด้วยปณิธานและสายตาอันยาวไกลของนายสังเวียน เกิดผล ที่ต้องการให้บุตรหลานและสมาชิกวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ ในความปกครองของตนได้รับองค์ความรู้และทางบรรเลงจากสำนักพาทยโกศล นอกจากจะผลักดันให้ครูสำราญ เกิดผล ไปเรียนปี่พาทย์ที่สำนักดังกล่าวแล้ว