การเดินทางจากอดีตของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) (๙)

การเดินทางจากอดีต
ของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์)

(๙)
พิชชาณัฐ ตู้จินดา

จากวันนั้นถึงวันนี้
สู่ผู้นำวงรุ่นที่ ๓

เมื่อนายสังเวียน เกิดผล เข้าสู่ช่วงบั้นปลายของชีวิต ครูสำราญ เกิดผล และครูวิเชียร เกิดผล ได้ช่วยกันทำหน้าที่สืบสานและประคับประคองวงปี่พาทย์ตระกูลเกิดผลตลอดมา จนกระทั่งครูสำราญได้ย้ายออกไปมีครอบครัวและพำนักอยู่ที่บ้านของภรรยา คือ นางทองอาบ เกิดผล (ดนตรี) ที่ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูวิเชียรจึงรับหน้าที่ถ่ายทอดความรู้แก่นักดนตรีรุ่นหลังที่เป็นบุคคลในตระกูลเกิดผลและเครือญาติ รวมถึงบุคคลภายนอกที่ฝากตัวเป็นลูกศิษย์อีกจำนวนหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายวัฒนะ เกิดผล นายเรืองศักดิ์ สุขเสียงศรี นายนพรัตน์ สุขเสียงศรี นายเทียมเทพ บุญจำเริญ นายวรเทพ บุญจำเริญ พันตรีธวัชชัย สุขเสียงศรี นายสมนึก บุญจำเริญ นางวิภาพร พุ่มพิพัฒน์ (เกิดผล) นายธงชัย ดนตรีเสนาะ นายสมเศียร พุ่มรัตน์ นายพยอม พันธุ์ไม้ นายบันหยัด สัมขันธ์ นายบรรทม สัมขันธ์ นายตุ๊ สัมขันธ์ นายสมชาย โคกบัว นายธวัชชัย พวกดี นายธงไทย ดนตรีเสนาะ นายแสน ทีปฏิวัติ นายสำเลา ศายวงศ์ ฯลฯ เพื่อเป็นกำลังสำคัญทดแทนนักดนตรีรุ่นเก่าที่เข้าสู่วัยชราและบางท่านได้เสียชีวิตลง

ต่อมาในภายหลัง ก่อนที่นายสังเวียน เกิดผล จะเสียชีวิต นายสังเวียนได้มอบหน้าที่ผู้นำวงและเครื่องดนตรีปี่พาทย์ตระกูลเกิดผลทั้งหมดให้แก่ ครูวิเชียร เกิดผล (บุตรชาย) โดยฐานะและบทบาทเป็นหนึ่งในผู้อาวุโสตระกูลเกิดผล มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีปี่พาทย์รอบวงรวมถึงขับร้องและเครื่องหนังไทยทุกชนิดอย่างดีเยี่ยม ครูวิเชียรจึงถือเป็นผู้นำวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ รุ่นที่ ๓ (รุ่นปัจจุบัน) รองจากนายวน และนายสังเวียน เกิดผล

ครูวิเชียร เกิดผล กล่าวว่า “ตอนหลังมาพ่อสังเวียนไม่สบายบ่อยมาก เพราะเป็นถุงลมโป่งพอง ท่านสูบบุหรี่วันละเป็นซองๆ ครั้งหนักสุดครูโทรไปหาเจ้าธวัชชัย สุขเสียงศรี ที่เขาชะโงก บอกว่าอาการตาสังเวียนไม่ดีแล้ว เจ้าธวัชชัยก็กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตน์ พระองค์มีบัญชาให้ครูสังเวียนเป็นคนไข้ส่วนพระองค์ โรงพยาบาลภูมิพลก็จัดการย้ายห้องหับให้เรียบร้อย อยู่ได้ประมาณ ๒๒ วันก็เสีย

“พ่อสังเวียนเขียนหนังสือไม่ได้ แต่ก่อนจะเสียชีวิตท่านได้สั่งด้วยวาจาว่า ‘เครื่องปี่พาทย์ขอยกให้วิเชียรทั้งหมด และขอให้เก็บรักษาไว้ที่บ้านใหม่อย่างเดิม ห้ามเคลื่อนย้าย’ ตั้งแต่นั้นมาครูจึงรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลวงและดูแลเครื่องดนตรีตระกูลเกิดผลตลอดมา”

ตลอดระยะเวลาที่ครูวิเชียร เกิดผล เป็นผู้นำวงวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ครูดนตรีคนสำคัญที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีปี่พาทย์แก่นักดนตรีวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ คือ ครูสำราญ เกิดผล (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ปี พ.ศ. ๒๕๔๘) โดยฐานะและบทบาทเป็นครูอาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิและวัยวุฒิที่สุดในครอบครัว ที่สมาชิกนักดนตรีและหมู่เครือญาติตระกูลเกิดผลให้ความเคารพยำเกรง

ความเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ คือ การโยกย้ายสถานที่ตั้งบ้านตระกูลเกิดผล สาเหตุเป็นเพราะอาณาบริเวณบ้านตระกูลเกิดผลในอดีตถูกกระแสน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยากัดเซาะพังลงเป็นบริเวณกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ตั้งมาอยู่บนที่ดินผืนใหม่ที่ครูวิเชียร เกิดผล ได้ซื้อต่อจากนายกมล มหาทุมรัตน์ กอปรกับสมาชิกในครอบครัวตระกูลเกิดผลบางท่านได้โยกย้ายที่พำนักใหม่ ปัจจุบันบ้านตระกูลเกิดผลจึงเหลือเพียง ๖ หลังคาเรือน ดังนี้

๑. บ้านนางประจวบ เดชศรี (เกิดผล) (รื้อถอนไปแล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔)

๒. บ้านนางแสวง ตัณฑะตนัย (เกิดผล)

๓. บ้านนางสุรินทร์ บุญจำเริญ (ภรรยานายสมนึก บุญจำเริญ)

๔. บ้านครูวิเชียร เกิดผล (สถานที่เก็บรักษาเครื่องดนตรีปี่พาทย์ และสถานที่ฝึกซ้อมดนตรีไทยของวงปี่พาทย์บ้านใหม่ฯ)

๕. บ้านนางวิภาพร พุ่มพิพัฒน์ (เกิดผล) (บุตรีครูวิเชียร เกิดผล)

๖. บ้านครูมาลี สุขเสียงศรี (เกิดผล)

นอกจากนี้ ที่ดินเหนือกลุ่มบ้านตระกูลเกิดผลยังได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนปฐมวิทยาคาร (เดิมเป็นพื้นที่การเกษตรของนายบุญมา (ไม่สามารถสืบค้นนามสกุลได้) โดยมีถนนคอนกรีตอย่างดีตัดผ่านระหว่างสถานที่ทั้ง ๒ และเชื่อมต่อถนนอีกสายหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทอดยาวระหว่างหลังวัดบำรุงธรรมและบ้านตระกูลเกิดผล ทั้งในบริเวณใกล้เคียงบ้านตระกูลเกิดผลยังเป็นสถานที่ตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสถานีอนามัย ตำบลบ้านใหม่ อีกด้วย

(อ่านต่อตอน ๑๐)

วงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน

วงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปัจจุบัน

วงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) ร่วมบรรเลงงานพระราชทานเพลิงศพนางยุพา พาทยโกศล วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

วงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน (พาทยรัตน์) ร่วมบรรเลงงานพระราชทานเพลิงศพนางยุพา พาทยโกศล วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๘

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *