Tag: ฆ้องวงใหญ่

อะไรคือ ‘สไตล์’ เพลงดนตรีปี่พาทย์ฝั่งธนบุรี หากพิจารณาจากเสียงดนตรีและขับร้องของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน [พาทยรัตน์]

December 29, 2022

‘สไตล์’ เพลงดนตรีปี่พาทย์ฝั่งธนบุรี นัยยะหนึ่งจึงโดดเด่นด้วยฆ้องวงใหญ่ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันระหว่าง การใช้มือ-ทำนองเพลง-การฝึกปฏิบัติ ซึ่งแน่นอนว่า ต้องก่อรูปขึ้นจากภูมิปัญญาความรู้ดั้งเดิมของสำนักที่มีเกี่ยวกับฆ้องวงใหญ่อย่างดียิ่ง โดยเฉพาะเพลงหลักการเกี่ยวข้องพิธีกรรม ที่ถือได้ว่ามีหลักฐานใหญ่โตมากกว่าเพลงประเภทอื่นของปี่พาทย์ฝั่งธนฯ

‘ฆ้องทุบ-ฆ้องตี’ กรรมวิธีสร้างและศิลป์เชิงช่างอีสานใต้

June 3, 2015

น่าสนใจว่า ทำไมพลังอธิบายวัฒนธรรม ‘มโหรี-ปี่พาทย์’ ของไทย จึงไม่กว้างขวางครอบคลุมพื้นที่อีสานเหนือใต้อย่างที่ควรเป็น ทั้งที่มีอยู่ควบคู่พิณ แคน โปงลาง หมอลำ เจรียง กันตรึม แต่ทว่าการรับรู้ไม่ต่างพื้นที่สีเทา คืออาจรู้หรือเห็นว่ามี แต่ถูกทำให้ชัดแจ้งหรืออธิบายเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับวัฒนธรรมกระแสหลักหรือไม่

จุดจบ ‘ฆ้องทุบ-ฆ้องตี’ บนโลกอุตสาหกรรมดนตรีไทย

March 30, 2015

ทุกวันนี้ ‘ลูกฆ้อง’ ในวัฒนธรรมดนตรีไทย ทั้งฆ้องใหญ่ ฆ้องเล็ก ฆ้องมอญ ผลิตด้วยกรรมวิธี 2 ลักษณะ อย่างแรกขึ้นรูปโลหะ [ลูกฆ้อง] ด้วยวิธีบุหรือทุบด้วยแรงคน เป็นกรรมวิธีอย่างเก่าที่ใช้ศาสตร์ ‘วิชาช่างบุ’ หนึ่งในงานช่างสิบหมู่ของไทยในการผลิต อย่างหลังผลิตด้วยวิธี ‘หล่อ’ อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นนวัตกรรมที่เพิ่งเกิดขึ้นนับถอยหลังไม่ถึง 40 ปี

ครูสุรินทร์ สงค์ทอง “นักรบ” ผู้มีใจรักดนตรีไทย

September 2, 2013

อาชีพที่เลี้ยง “ชีวิต” กับอาชีพที่หล่อเลี้ยง “จิตวิญญาณ” ประโยคสั้นๆ ง่ายๆ แต่แฝงความหมายลึกซึ้ง เพราะเชื่อว่า ชีวิตการทำงานของมนุษย์ทุกคน จุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่ “เงิน” เพียงอย่างเดียว แต่ทว่า “ความสุข” ที่ได้ทำในสิ่งที่ตนรัก ย่อมสำคัญยิ่งกว่า…